bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
SANAYİ SİCİL BELGESİ
14 Ağustos 2017

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 02.08.2017 tarihli ve 29403255-120.02.01-E.3067 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Temmuz  2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir.

Bu bağlamda;

A - Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler sanayi kapsamına alınmış olup Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir maddenin vasıf şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer."

B - Yeni açılan sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline "ön kayıt" yaptırmaları zorunluluğu getirilmiş olup, Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren  idareler tarafından aranır.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir."

C - Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan  01  Temmuz  2018  tarihine kadar  kayıt  olma  imkanı   getirilmiştir. Ayrıca 7033 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 6948 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı işlem yapmış işletmelere idari para cezası uygulanmayacak olup, bu hususlarda 6948 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3 - Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden  sanayi  siciline kaydolmayanlardan  bu  maddenin yürürlüğe  girdiği  tarihten itibaren  bir yıl  içinde sanayi siciline kaydolup  sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar  kaydolmayanlar hakkında  bu  Kanunun  9 uncu  maddesi  gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz."

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası