KVKK Aydınlatma Metni

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince

Santral  YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ile; Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Söz konusu kanun kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Kişisel verileriniz, doğruluğu ve en güncel hali korunmak suretiyle, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olup, tüm bu hususlarda tarafınız bilgilendirilmektedir.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından toplanarak işlenebilecek kişisel veri kategorileri şunlardır;

 

 • Kimlik : Ad-Soyad

 

 • İletişim : Cep Telefonu, Ev Telefonu, Elektronik Posta Adresi

 

 • Özlük : Unvan

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Ses Kaydı


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası; kişisel verilerinizi; Telefon İle, Kendisi, Liste / Rapor / Sonuç (Excel listesi, Lab. test sonucu vb.), Elektronik Posta İle, Yazılı Form (şirketin basılı formları), Diğer Departmanlardan, Elektronik Form (şirket içi uygulama ekranı) mecralarından toplamaktadır.

Yukarıda sayılmış olunan kişisel verileriniz KVKK 5/2-f maddesi kapsamında kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına bağlı şekilde ve/veya Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın meşru menfaatleri doğrultusunda toplamakta ve işlenmektedir.

Bunun yanında mevzuatın gerekli haller dışında, sağlık bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler gibi özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

KVKK 5. Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kişisel veriler Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İlgili maddeler gereğince, açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. Maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK 5. Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 

İşleme Amacı

Veri Kategorileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

Üçüncü Taraf

Aktarım Amacı

Tedarikçiler

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşe alım süreçleri boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, ilgili işlem veya faaliyet kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak saklanacaktır. Saklama süreleri Saklama ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.

Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Buna ek olarak Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere (mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca) kişisel verileriniz saklanabilecektir.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işleyip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi yukarıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Bu hakların kullanımı sırasında söz konusu verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi (Veri Sorumlusu) Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası)’dır.

Sözkonusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, #  adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Forumu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız, Veri Sorumlusu tarafından incelenip, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet ve işleyişinden tam olarak faydalanamayabilir. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk ise veri sahibinin olacaktır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası bu nedenle oluşacak veri sahibinin her türlü zarar veya ziyanından dolayı hiçbir sorumluluk üstelenmeyecektir.