Ticaret Sicili İşlemleri ve Evrak Listeleri

ANONİM ŞİRKET

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.)

Unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ” uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

KURULUŞ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. ANASÖZLEŞME KONTROLÜ İÇİN TALEP NUMARANIZI MAİL ATABİLİRSİNİZ.

1.Ticaret Siciline kayıt olmak için dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                                
2.Noter  veya Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli anasözleşme (3 adet)                                                                                                                                                 
3.Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.    Yurt dışında ikamet eden türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.                                                                                                                                                   
4.Yetkililerin şirket ünvanı adı altında noter ve ya Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı imza beyannamesi (2 Nüsha)                                                                                                                                                         
5.Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
6.
Onaylanacak Defterler (Numaralandırılmış)       
7-E-Bildirge Sözleşmesi 
8. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu  (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

9. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
10. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
11. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
12.  Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
13.  Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı
14.  Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzaları noter onaylı belge.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
15.  Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
16.  Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.
Tüzel ortak Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası esas mukavelede belirtilmelidir
17.  Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
18.  Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli
19.Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. KONTROL İÇİN Yönetim kurulu kararı ve mersis talep numaranızı mail atabilirsiniz.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)

2. Şube açılışı ile ilgili noterden onaylı Yönetim Kurul Kararı (bir nüsha)

3. Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı imza beyannamesi (Şube ünvanı altında düzenlenecektir.)  

4. Taahhütname.

ŞUBE KAPANIŞI

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (bir nüsha)

3.Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti

MERKEZ NAKLİ

1.Ticaret Sicil Memurluğuna tescil olmak için dilekçe.(Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                               

2.Merkezin sicil memurluğundan Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge ve Merkez Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerin tasdikli suretiyle  bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri                                                                                                                                                                                      

3.Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

4.Hazirun cetveli aslı

5.Taahhütname.     
6.Temsile yetkili olanların Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı imza beyannamesi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2. Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı – 1 nüsha)  

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir.

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.    Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği (1 nüsha)

3.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı

4.    Hazirun Cetveli

5.    Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya görüş yazısı

6.    Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş  beyan (TTK 457 gereği)

7.    Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosu na yer verilmeli) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

 (Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli)

8.    Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda  şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu ve iç kaynaklardan arttırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi

9.  Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

10.  Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

11.  Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

12.  Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması halinde bunun gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu (2 suret)

13.  Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu ve dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

14.  Anasözleşmenin sermaye maddesinin yeni şeklinde sermayeyi temsil eden paylar tadil metninde yer almıyorsa TTK 459. maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri

15.  Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi

Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılamaz.

Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir.TTK 456/3

Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan ve halka açık olmayan veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi için; sermaye taahhüdü yoluyla yapılacak sermaye artırımı tutarı kadar fonların da eş zamanlı olarak sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Fonlar sermayeye dönüştürülmeden veya fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi ise bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle alınmış olması şartına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

3.Hazirun cetveli

4. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir kişi belirlenmesi ve bu yabancı kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi

5. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri  Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ve temsil ilzam yetkisi belirlenmedi ise tüm yönetim kurulu üyelerine ait şirket ünvanlı imza beyannamesi. Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise sadece temsil ilzam yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanlı imza beyannamesi

7. Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten imzaları noterden tasdikli yazılı beyan.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

Not: Yönetim kurulunda  birden fazla Tüzel kişi olması halinde;  her tüzel kişi için ayrı ayrı gerçek kişinin belirlenmiş olması gerekmektedir,

Birden fazla tüzel kişilik için, temsilci olarak aynı gerçek kişi belirlenmemeli.

Yabancı uyruklu tüzel imza yetkilisi / yönetim kurulu üyesi girişi var ise genel kurul tutanağında vergi numarası belirtilmelidir.

Tüzel Yönetim kurulu üyesi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Çerkezköy dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda/tadil mukavelesinde belirtilmelidir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ ATAMASI

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bağımsız denetime tabi olduklarına ilişkin firma beyanı

5. Denetçinin, denetim görevi kabul beyanı

6. Denetçinin bağımlılık hallerinden herhangi birisinin bulunmadığına ilişkin bağımsızlık beyanı

SİGORTA ACENTELİĞİ

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)

3. Sözleşme

SİGORTA ACENTELİK FESHİ

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)

ANASÖZLEŞME TADİLİ

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

3.Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

MÜDÜR YA DA TEMSİLCİ ATAMA

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2.Yönetim Kurulu kararı  (noter onaylı 1 nüsha) Kararda yetki verilen yönetim kurulu üyesi veya müdürün ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası)   belirtilmelidir.

3. Yetki verilen kişilerin şirket unvanı altında noterden ve ya Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı imza beyannamesi

4. Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli

5. Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet tezkeresi

6. Yabancı uyruklu tüzel yetkili girişi var ise yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir.

7. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında, görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca kararda tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.

            Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları,  mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;

 1-) Yönetim kurulunun ve müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

 Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarakta tescil ve ilan edilebilir.

2-) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde temsile yetkili müdürler (sınırsız yetkili müdürler) Kurulu Kararı ile tarih ve sayısı olan , sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyeleri / müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)

3-) İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

4-) İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu Kararı Limited Şirketler de Ortaklar Kurulu Kararı ile belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır.

 - Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

- İç yönergede bulunan sınırlı yetkileri kullanacak kişilerin atandığı temsil ilzam kararında şirketi HER HUSUSTA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN temsil ve ilzam edecek yönetim / müdürler kurulu üye / üyelerinin isimleri ve temsil ilzam yetkisi bulunması gerekmektedir. 

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 1 nüsha) (Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)

TASFİYEYE GİRİŞ

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

5. Tasfiyeye giriş bilançosu

6. Alacaklılara çağrı  ilanı (2 nüsha)

TASFİYE SONU

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Tasfiye sonu (0) Bilanço

5. SGK Ek-5 işten ayrılma formu (her ortak için 2 nüsha olarak doldurulacaktır.)

6. Devam eden dava ve icra takibi olmadığına dair beyan. (Tasfiye Memuru tarafından imzalanacaktır.)
TASFİYEDEN ÇIKIŞ

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

 

LİMİTED ŞİRKET


Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

KURULUŞ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. ANASÖZLEŞME KONTROLÜ İÇİN TALEP NUMARANIZI MAİL ATABİLİRSİNİZ.

1.Ticaret Siciline kayıt olmak için dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                               

2. Anasözleşme  

3.Yetkililerin imza beyannamesi. (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

4.Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)

5.Onaylanacak Defterler (Numaralandırılmış)     
6.E-Bildirge Sözleşmesi 
7. Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

8. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

9. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

10. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

11. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

12.  Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

13.  Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı

14. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

15. Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi

16. Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği. 

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. KONTROL İÇİN Ortaklar kurulu kararı ve mersis talep numaranızı mail atabilirsiniz.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne  dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)
                                                                                                                                            
                               
2. Şube açılışı ile ilgili noterden onaylı Genel Kurul Kararı (1 adet)                                                                                                                                                  

3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında imza beyannamesi.  Şube temsilcisi ortaklar dışından ise görev kabul beyanı.

4. Taahhütname.

ŞUBE KAPANIŞI

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.Şube kapanışına ilişkin noter onaylı genel kurulu kararı (1 nüsha)

3.Merkezi başka bir ilde ise ortakları gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti

MERKEZ NAKLİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil olmak için dilekçe.(Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                               

2.Merkezin sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge ve Merkez Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerin tasdikli suretiyle  bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri                                                                                                                                                            

3.Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ve evrakları

4.Taahhütname.
5.Temsile yetkili olanların şirket unvanı altında imza beyannameleri.                                                                                                                                                
                                                                      

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ve evrakları

SERMAYE ARTIRIMI

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2. Sermaye artımına ilişkin noter onaylı 1 suret Genel Kurul Kararı 

DİKKAT: Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 93.maddesi gereği, Genel kurul kararı 30 gün içinde ticaret sicilin de tescil için başvurulması gerekmektedir.

Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) arttırım yapılamaz.

Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir. 1 Payın değeri  25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı ibraz edilmeli kararı küçük adına kayyum imzalamalıdır.

3. Düzenlenmiş ise Hazirun Cetveli

4. Yeminli/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faaliyet Raporu ve Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

(Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosuna yer verilmeli) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin)

(Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli)

5. Ayni sermaye konulması durumunda; Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı

(Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri)

6. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

7. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

SİGORTA ACENTELİĞİ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)

3. Sözleşme

SİGORTA ACENTELİK FESHİ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)

HİSSE DEVRİ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ve evrakları

3. Hisse Devri Sözleşmesi (Noterde Yapılacak)

4. Ortaklar Pay Defterinin Devreden Ve Devralanın Sayfalarından Suret

5. Yeni atanan müdür var ise Şirket unvanı altında imza beyannamesi. (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

MÜDÜR ATAMASI

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ve evrakları

3. Atanan Müdürün Şirket unvanı altında imza beyannamesi. (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

TASFİYEYE GİRİŞ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ve evrakları

3. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha) (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

4. Tasfiyeye giriş bilançosu

5. Alacaklılara çağrı  ilanı (2 nüsha)

TASFİYE SONU

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ve evrakları

3. Tasfiye sonu (0) Bilanço

4. SGK Ek-5 işten ayrılma formu (her ortak için 2 nüsha olarak doldurulacaktır.)

5. Devam eden dava ve icra takibi olmadığına dair beyan. (Tasfiye Memuru tarafından imzalanacaktır.)

TASFİYEDEN ÇIKIŞ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ve evrakları

3. Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

4. Tasfiyeden dönüş bilançosu

BAĞIMSIZ DENETÇİ ATAMASI

1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Bağımsız denetime tabi olduklarına ilişkin firma beyanı

4. Denetçinin, denetim görevi kabul beyanı

5. Denetçinin bağımlılık hallerinden herhangi birisinin bulunmadığına ilişkin bağımsızlık beyanı


GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS İŞLETMELERİ)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

YENİ KAYIT

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe.                                                                                                                                                 

2. Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı Ünvan Tescil Beyannamesi (1 adet)                                                                                                                                                     

3. Nüfus cüzdan sureti ve ikametgahı (asıl olacak.)                                                                                                                                                             

4.Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalıdır)                                                                                                                                              

5.Vergi levhası fotokopisi                                                                                                                                                        

6.Faaliyet konusu ikrazatçılık ise:Hazine Müsteşarlığı izin yazısı ,ikrazatçılık beyannamesi(asıl veya noter tasdikli-2 nüsha)                                                                                                                                                             

7. Vergi Dairesi mükellefiyet yazısı 1 ADET

8. sadece Bilanço esasına göre defter tutanların kayıtları yapılmaktadır. (defterlerin noter onaylı sayfalarının fotokopileri)

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                            

2. Şube açılışı ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı Tescil Talepnamesi (Mersis kaydı yapıldıktan sonra çıkarılacak.)                                                                                                                   

3. Taahhütname.

4. Nüfus sureti ve ikametgah (asıl).                                                                                                                                                        

5. şubeye ilişkin mükellefiyet yazısı. (Vergi Dairesinden alınacak.)

ŞUBE KAPANIŞI

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. şubeye ilişkin mükellefiyet yazısı. (Terk tarihi görülebilmeli. Vergi Dairesinden alınacak.)

3. Mal Beyanı

MERKEZ NAKLİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil olmak için dilekçe.(Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.                                                                                                                             

2. Merkez Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerin tasdikli

suretiyle bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri 

 

3. Tescil Talepnamesi

4. Merkezin sicil memurluğundan Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge                 

5.Taahhütname.                                                                                                                                                        

6. nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi,                                                                                           

7. vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı ve vergi levhası fotokopisi              

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Başvurunuzun  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı (Yeni adresi gösteren)

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ- AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı (Yeni yapılacak işi gösteren)

3. Tescil Talepnamesi

 

SERMAYE ARTIRIMI

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Yeni sermayeyi görebileceğimiz mali tablo

SİGORTA ACENTELİĞİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

3. Acentelik Sözleşmesi

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2.    Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

TİCARETİ TERK

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)

2. Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı)

3. Terk ettiğini gösterir Mükellefiyet Yazısı (Vergi Dairesinden)

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

KURULUŞ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

  1. Dilekçe  (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
  2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (2 nüsha)
  3. Bakanlık izin yazısı aslı
  4. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)
  5. Taahhütname

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

  1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.))
  2. Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, Şubeye sermaye ayrılıp ayrılmadığı,  temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
  3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Tescil Talepnameleri (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)
  4. Taahhütname

 

MERKEZ NAKLİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)

2. Genel kurul toplantı tutanağı aslı(1 nüsha)

3. Bakanlık izin yazısı aslı

4. Bakanlık onaylı Tadil metni (2 nüsha)

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6. Hazirun cetveli

7. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

8. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

9. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

10. Taahütname

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.Adres değişikliğine ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.

SERMAYE ARTIRIMI

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2. Genel kurul tutanağı (2 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tadil mukavelesi (2 nüsha)

6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

YÖNETİM KURULU- DENETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2. Genel kurul tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli (Vekaleten katılanlar olması durumunda vekaletnameler eklenmelidir.)

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Yönetim Kurulunun görev dağılımına ve temsil yetkililerin belirlenmesine ilişkin alacağı yönetim kurulu kararı.

6.Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

ŞUBE KAPANIŞI

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2. Şubenin kapatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (1 nüsha noter onaylı)

ANASÖZLEŞME TADİLİ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2. Genel kurul tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tadil mukavelesi (2 nüsha)

6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

TASFİYEYE GİRİŞ

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

6. Alacaklılara çağrı ilanı metni.

TASFİYE SONU

Başvurunuzun https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1.Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı.)

2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5. (Tasfiye sonu kati bilançosu) (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)

6. Devam eden dava ve icra takibi olmadığına dair beyan. (Tasfiye Memuru tarafından imzalanacaktır.)

TASFİYEDEN ÇIKIŞ

1.Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha) (Tasfiyeden dönüş kararı ve yeni yönetim kurulu seçimini içeren)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5. Yönetim Kurulunun görev dağılımına ve temsil yetkililerin belirlenmesine ilişkin alacağı yönetim kurulu kararı.

6.Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğünce)

7. Kooperatifin tasfiyesine başlanılmadığına dair Tasfiye Kurulu raporu

8. Tasfiyeden dönüş bilançosu