PROJELER

YIL: 2019

PROJE KONUSU: ÇERKEZKÖY TSO’NUN VE KOBİ NİTELİĞİNDEKİ ÜYELERİNİN AVRUPA’DA Kİ PROJE ORTAĞI DRAMA TSO İLE TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİNDE ENTEGRASYONUNU ARTTIRICI FAALİYETLERDE BULUNMAK.

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: TURKEY –EU BUSINESS DIALOGUE PROGRAMME

PROJE ORTAĞI: 
DRAMA TİCARET VE SANAYİ ODASI –TÜRKİYE AVRUPA VAKFI

Proje ile ‘Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye'nin ve Avrupa’nın iş dünyası topluluklarını, Türkiye'nin AB geleceği için entegrasyona teşvik etmek, Çerkezköy TSO’nun KOBİ niteliğindeki üyeleri ile Drama TSO’nun KOBİ niteliğindeki üyeleri arasında ticari ilişkiler oluşturmak, Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasındaki diyaloğu güçlendirmek, odaların, Türkiye'nin AB’ye katılım sürecinde aktif rol oynamalarını teşvik etmek’ amaçlanıyor.

YIL: 2016

PROJE KONUSU: ÇERKEZKÖY TSO ÜYESİ 12 SANAYİCİ KOBİ'NİN VE PERSONELLERİNİN VERİMLİLİK POTANSİYELLERİNİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINARAK ARTTIRILMASI

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2016 YILI SOSYO-EKONOMİK MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: TEKİRDAĞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 12 sanayici KOBİ’nin bilimsel bakış açısıyla analiz edilmesi, teknik uygulama desteği ve danışmanlık hizmeti almasıyla üretkenlik ve verimlilik potansiyellerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında sanayici KOBİ’lerin üretkenlik ve verimlilik potansiyellerinin değerlendirilmesiyle verimlilik ve yenilikçilik ile ilişkisini ortaya koymak üzere sanayici KOBİ’ler düzeyinde bütünleşik bir verimlilik ve yenilikçilik modeli oluşturulacak ve üniversitelerle olan Ar-Ge işbirliklerini arttırılmasına zemin hazırlanacaktır. Çerkezköy ve civarından başlayan verimlilik hareketinin kurumlar arası işbirliğinde geliştirilmesine örnek oluşturulması ve Tekirdağ, Trakya ve Türkiye ye yayılmasına hizmet edilecektir. Projeyle ayrıca organizasyonel, yönetimsel ve teknik yeni kavram ve gelişmelerin üretim sanayinde yayılmasına da hizmet edilecektir. 

YIL: 2014

PROJE KONUSU: ÇERKEZKÖY TSO YÖNETİM KURULU VE PERSONELİ İÇİN YÖNETİŞİM, KURUM KÜLTÜRÜ, AST-ÜST İLİŞKİ YÖNETİMİ, KURUMSALLAŞMA VE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: -

Kurumsallaşma Eğitimleri Projesi, Çerkezköy TSO 2014-2017 Stratejik Planının temelini oluşturan kurumsallaşma sürecinin önemli bir başlangıcı olarak kurum kültürünün gerektirdiklerinin anlaşılması ve kurumun hizmet anlayışının gelişiminin sağlaması açısından önemli katkılar sağlamıştır.

Eğitim sürecinde Stratejik Planında yer alan ana temalardan Çağdaş Yönetişime geçiş, yönetim ve yönetişim kavramı arasındaki farklar, Oda için yönetişimin anlam ve önemi, merkezde “ÜYE”nin olduğu kurum kültürü yapılanması, iletişimde açık alan geliştirme, 3 benlik ve görüşme yönetimi, kurumsal yönetişim ilkeleri ile üyelerin istek ve sorunlarının analiz edilmesi, çalışanlar arasında ortak hedef belirleme ve fikir üretme, ast-üst ilişkileri, empati yeteneğini geliştirme, kurumsal liderlik, etkili iletişim ve öfke kontrolü fayda sağlanan konular arasındadır.

YIL: 2016

PROJE KONUSU:
ÇERKEZKÖY TSO’NIN EĞİTİM, PANEL VE KOBİ PAZARI İLE KÜÇÜK VE MİKRO ÖLÇEKLİ SANAYİCİ KOBİ ÜYELERİNİN SATIŞ NİTELİĞİNİN VE PAZAR AYININ ARTTIRILMASI

DESTEK ALINAN KURUM: KOSGEB

PROGRAM: MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: TEKİRDAĞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

                          TÜRKİYE SATINALMA PROFESYONELLERİ DERNEĞİ-TÜSAYDER

Çerkezköy TSO’nın Eğitim, Panel ve Kobi Pazarı ile Küçük ve Mikro Ölçekli Sanayici Kobi Üyelerinin Satış Niteliğinin ve Pazar Ayının Arttırılması Projesi ile 40 küçük ve mikro ölçekli sanayicinin Müşteri İlişkileri Yönetimi, FEBEFE İş Fikrinin Başarı Formülü, Pazarlama ve İkna Teknikleri ve Kontrat Yönetimi ve Satın Alma Eğitimleri ile satış ve pazarlama niteliklerinin, Satış ve Satın Alma Paneli ile KOBİ Pazarı etkinliği ile pazar paylarının arttırılmasına katkı sağlanacaktır.

YIL: 2015

PROJE KONUSU:
ÇERKEZKÖY TSO ORGAN ÜYELERİ İÇİN ODA İŞ SÜREÇLERİ VE ODA ORGANLARININ GÖREVLERİ, LİDERLİK VE KOÇLUK, ETKİLİ TOPLANTILAR İÇİN ETKİLİ YAKLAŞIMLAR EĞİTİMLERİ

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: -

ÇTSO ile Üyeleri Arasında Köprü Projesi, Çerkezköy TSO Organ Üyelerinin, Oda iş süreçleri ve görevleri konusunda bilinçlenmesi, toplantılarının daha etkin ve verimli yapılması ve üyeyi temsil yetkinliklerinin arttırılmasına destek vererek, sürdürülebilir bir Oda-Üye İlişkileri yapısı oluşturmasına katkı sağlamıştır. Proje ayrıca kişisel anlamda Organ Üyelerinin motivasyonlarının artmasıyla hem kişisel gelişimleri hem de Oda'nın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için sürekli hareket eden temel bir dinamik haline gelmelerine katkı sağlamıştır.

YIL: 2016

PROJE KONUSU:
ÇERKEZKÖY TSO ORGAN ÜYELERİ İÇİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: -

Çerkezköy TSO’da Finansal Açılım Projesi ile Organ Üyelerinin mali ve finansal analiz yöntemleri, bu analizlerin önemi, finansal takibi ve gelişimi sağlamak üzere yapılabilecekler hakkında fikir sahibi olmalarına katkı sağlamıştır.  Üyelerin ve özellikle KOBİ’lerin risklerini yönetmeleri, uluslararası standartlara uygun doğru ve güvenilir mali tablolar hazırlamaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve kurumsal kültürün gelişimine önem vermeleri için bölgede meslek gruplarının Odadaki temsilcileri olan Organ Üyelerinin finansal yönetim ve performansı geliştirilmiştir. 

YIL: 2017

PROJE KONUSU: ÇERKEZKÖY TSO PERSONELİNİN TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: -

İnsan kaynaklarında Kurumsal Dönüşüm Projesi ile Çerkezköy TSO personeli Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası personeli için yaşayarak öğrenme metodu ile Güven Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Bağlılık, Sorumluluk Alma ve Sonuç Odaklılık Eğitimlerini alınırken aynı zamanda birey ve ekip yetkinliklerinin mevcut durumunun ve potansiyel gelişim performansının belirlenmesi için danışmanlık hizmeti alınmıştır.

YIL: 2016

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2016 YILI SOSYO-EKONOMİK MALİ DESTEK PROGRAMI