Politikalar

MİSYONUMUZ

 • Mevzuatla verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirmek,

 • Üyelerinin sorunlarını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunmak,

 • Bölgemizin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına katkı sağlamak.

VİZYONUMUZ

 • Üyelerini biraraya getiren ve üyeleri tarafından sahiplenilen,

 • Dijital dönüşümünü tamamlamış,

 • Bölge ile ilgili konularda karar alma süreçlerine dahil olan,

 • Projeleri ile bölgeye ekonomik ve sosyo-kültürel katkı sağlayan bir Oda olmak

 • Üyelerinin ticaret hacmi ve çeşitliliğinin gelişmesine katkı sağlayan,

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini “Sürekli İyileştirmek”,

 • Hukukun üstünlüğüne olan inanç ve kanunlara bağlılık çerçevesinde, kurumsal saygınlığı koruyarak üyelerimize hizmet vermek,

 • İnsana ve çevreye saygılı, ahlakın ve dayanışmanın korunduğu, şeffaf, kişisel sorumluluğun üstlenildiği, işin ilk seferinde doğru yapıldığı bir kurum olarak üyelerimize ve paydaşlarımıza hizmet etmek,

 • Üyeleri ve çalışanları arasında takım çalışmasının desteklendiği, ulaşılabilir bir kurum olma yönünde hareket etmek,  Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığı güçlendirerek, katkı ve sahiplenmeyi sağlamak.

 • İşe alımlar görev tanımına uygun olarak, şeffaf yöntemlerle gerçekleşir.

 • Yeni işe alım ve görev değişikliklerinde, 1 haftalık oryantasyon programı uygulanır.

 • Çalışanlarımız için sürekli gelişim ve iyileştirme amaçlı personel eğitimlerine önem verilir. Bu amaçla TOBB’nin tüm eğitimlerine personel görevlendirilir.

 • Rotasyon uygulamaları ile kurum içi gelişim ve iletişim yüksek tutulur.

 • Anlaşılır, adil ve şeffaf ücret politikası yürütülür.

 • Performans Yönetim Sistemi ile çalışanlarımızın performansları değerlendirilir, gelişime açık yönleri belirlenir.

 • Çalışan motivasyonunu attırmak amacıyla performans değerlendirme sonrası ödüllendirme uygulanır.

 • Çalışanlarımızla uzun vadeli birlikte olmak için personelin gelişimine yönelik çalışmalar uygulanır.

   

 • Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberler derlenerek basın arşivi hazırlanır.

 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Kurulu, Odamız yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarını yürütür.

 • Oda faaliyetleri, çeşitli konularda görüşleri, bölgemizle ilgili haberler ve etkinlikler, basılı yayınlar ve sosyal medya ile hedef kitlemize ulaştırılır.

 • Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu her yıl yayımlanır, hedef kitlemize ulaştırılır.

 • TOBB’un öncülük ettiği tüm kampanyalara, konusuna göre web sitesi, sosyal medya veya basın açıklaması kanalları ile destek verilir. 

 • Odamız tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenir.

 • Web sitesi ve sosyal medya hesaplarında üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet verilir.

 • Üyelerimizin bulunduğu e-posta ve sms grupları oluşturularak, üyeleri ilgilendiren tüm duyuruların web sitesi ve sosyal medyanın yanı sıra, e-posta, sms programları üzerinden de yapılması sağlanır.

 • Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Odamızın kutlama, dilek ve temennileri gazete ilanları yoluyla hedef kitleye ulaştırılır.

 • Odanın üyelerine yönelik organizasyonları (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni), basına açık olarak yapılır.

Üst Yönetim olarak, Odamızın bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde;

 • Üyelerinin her türlü ticari ve kişisel bilgilerini korumayı,
 • Şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri ile en üst seviyede üye memnuniyetini sağlamayı,
 • Üyelerinin memnuniyetini artıracak yeniliklerin takipçisi olmayı ve bu yolla üye odaklı yaklaşımı sürdürmeyi,
 • Tüm bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Odamızın tüm üyeleri, çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt ederiz.

 • Oda, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,  üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.

 • Odanın verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.

 • Odanın bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

 • Odanın yıllık gelirlerine ve Stratejik Planına göre (kaynak)harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.

 • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden Oda, muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

 • Oda, harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.

 • Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için 3 aylık periyodlar ile mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna sunar.

 • Oda, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

 • Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb. risklere karşılık sigortalanır.

 • Taşınan para, taşınır para sigortası ile teminat altına alınır.

 • Odanın bilgi varlıkları, içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı güvenlik duvarı ve antivirüs yöntemi ile korunur.

 • Bilişim teknolojilerinde yaşanabilecek bir kesinti durumunda, hizmet, önceden belirlenmiş süreler içinde tekrar kullanılabilir hale getirilir ve verilen hizmetin sürekliliği sağlanır.

 • Bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde bilişim altyapısına dönüşüm önemsenir, eğitim fırsatları değerlendirilir.

 • Odada bulut yedekleme ile yedekleme yapılır.

 • Bilişim teknolojisi kullanılacak süreçler için iş süreklilik planları hazırlanır.

 • Bilgi güvenliğinde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklar süreç sorumluları tarafından Genel Sekretere rapor edilir.